Naša firma poskytuje kompletné služby v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry t.j. projekciu, realizáciu a údržbu exteriérových úprav vrátene tvorby a údržby verejnej zelene pre obce a mestá. Uvedené služby poskytujeme subjektom štátneho ako aj neštátneho sektoru.

Exteriérové úpravy

 • úpravy vonkajšieho a vnútorného prostredia architektonických stavieb
 • úpravy urbánneho prostredia, zastavané územia miest a obcí, tj. verejné priestory, parky, záhrady, okolie administratívnych, výrobných a prevádzkových objektov, športovo rekreačné areály, detské ihriská
 • historické objekty, záhrady a parky
 • krajinná zeleň, zeleň ekologických a rekultivačných opatrení
 • sprievodná zeleň komunikácií a ostatných technických objektov


Asanácie

 • výruby stromov a krovitých porastov
 • likvidácia biologického materiálu štiepkovaním
 • frézovanie pňov
 • mechanické alebo chemické odstránenie ruderálnych porastov
 • asanácie stavebných objektov a ich častí


Realizácie

Obsahom realizácie exteriérových úprav sú podľa rozsahu:

 • terénne úpravy
 • inžinierske siete
 • meliorácie
 • závlahy
 • spevnené plochy
 • stavby záhradnej architektúry a iné súvisiace objekty
 • vodné prvky – fontány, rybníky, kúpacie jazerá, vodoteče atp.
 • osadenie výtvarných prvkov
 • zakladanie trávnikov výsevom alebo polkladaním trávnatých kobercov – od intenzívnych až po kvetnaté lúky
 • výsadby drevín, vzrastlých stromov
 • zakladanie trvalkových a letničkových záhonov
Aktuality

© Copyright 2015 MGM Žilina, s.r.o.